زهر شیرین   

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود.........تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود

دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت........باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود

بعضی موقع ها مثل الان حس میکنم دنیا روی شونه هام سنگینی می کنه، سرم توان آنالیز کردن این همه فکر و خیال و نداره و قلبم  دیگه نمی تونه با  احساسات و آرزوهای فروخورده جدیدی روبرو بشه.

 خدا رو شکر من زندگی خوبی دارم ولی بعضی اوقات مسائلی پیش میاد که فکر می کنم دیگه از تحمل من خارجه.

 دلم می خواست بعضی حرفا رو بتونم بگم، بلند بگم اصلا فریاد بزنم ولی نمی شه یعنی زبونم یاری نمی ده انگار به فرمان من عمل نمی کنه.

راستی دی ماه امسال هم گذشت با همه فراز و نشیب هاش البته خداییش فرازش بیشتر از نشیبش بود.

خدا کنه سال دیگه هم همین طور باشه این و قلبم گفت و آرزو کرد. الهی به امید تو.

 

تو را من زهر شيرين خوانم اي عشق

 

كه نامـــــي خوشتر از اينــــــــــت ندانم

 

وگر_هر لحظه_رنگي تازه گيــــــري

 

به غير از زهـــــــــــــر شيرينت نخوانم

 

*****

 

 

تو زهري،زهر گرم سينه ســــــــوزي

 

تو شيريني،كه شور هستــــــي از توست

 

شـــــــراب جام خورشيدي،كه جان را

 

نشاط از تو،غم از تو،مستــــي از توست

 

*****

 

 

به آســـــــــــاني،مرا از من ربـــودي

 

درون كوره ي غــــم آزمـــــــــــــــودي

 

دلت آخر به سرگردانيم سوخــــــــــت

 

نگاهــــــــم را به زيبايـــــــي گشــــودي

 

*****

 

 

بســـــــي گفتند:‌‌‌‌_ دل از عشق بر گير

 

كه نيرنگ است وافسون است؛جادوســت

 

ولي ما دل به او بستيــــم وديديــــــــم

 

كه اوزهر است اما نوشداروســـــــ‌ـــــت

 

*****

 

 

چه غم دارم كه اين زهر تب آلـــــــود

 

تنــــــم را در جدايـــــــي مي گـــــــدازد

 

از آن شادم كه در هنگامــــــــه ي درد

 

غمي شيــــــرين دلــــــــــم را مي نوازد

 

*****

 

 

اگر مرگــــــــــــــــــم به نامردي نگيرد

 

مرا مهر تو در دل جــــــــــــــــاودانيست

 

وگر عمــــــــــــــــرم به ناكامي سر آيد

 

تو را دارم كه،مرگم زندگـــــــــــــــانيست

 

                                            فريدون مشيري

لینک
دوشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٦ - sarvin