پوززنی   

حتما شما پوززنی معروف شاعران عزيز ما رو شنيديد ولی خوب می گم برای کسانی که تا به حال نشنيده اند:

حافظ عزيز می فرمايد:

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را ....... به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

صائب تبريزی در جواب حافظ گفته:

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را ....... به خال هندويش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آنکس چيز می خشد ز مال خويش می بخشد ....... نه چون حافظ که می بخشد سمر قند و بخارا را

و شهريار اينگونه جواب صائب را داده:

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را ....... به خال هندويش بخشم تمام روح و اجزا را

هر آنکس چيز می بخشد بسان مرد می بخشد......نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را

سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند....... نه بر آن ترک شيرازی که برده جمله دل ها را

 

دوست بسيار عزيزی از من خواست بر ميزان متن های وبلاگ بيفزايم و از اونجايی که نظر اين دوست بسيار برام با ارزش از اين به بعد چونين کنم. البته از ميزان شعر وبلاگ کاسته نخاواهد شد.

 

لینک
سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤ - sarvin