عيدتون مبارک   

بهار و گل طرب انگيز گشت و توبه شکن ....به شادی رخ گل بيخ غم ز دل بر کن

طريق صدق بياموز از آب صافی دل ....به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

رسيد باد صبا غنچه در هواداری .... ز خود برون شد و بر تن دريد پيراهن

ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر .... شکنج گيسوی سنبل ببين به روی سمن

عروس غنچه رسيد از حرم به طالع سعد .... معاينه دل و دين می برد به وجه حسن

صفير بلبل شوريده و نفير هزار .... برای وصل گل آمد برون ز بيت حزن

حديث صحبت خوبان و جام باده بگو .... به قول حافظ و فتوای پير صاحب فن

سال ۸۴ هم به پايان خودش نزديک ميشه .سالی که برای من پر از خاطره های قشنگ ولحظات خوب و هم صحبتی با دوستان خوب بود. اميدوارم سال آينده هم برای هممون سال خيلی خوبی باشه همراه با سلامتی و پر از خوشحالی . عيد همتون مبارک!

تبصره يک:

ياد باد آنکه ز ما وقت سفر ياد نکرد .... به وداعی دل غمديده ما شاد نکرد

آن جوانبخت که می زد رقم خير و قبول .... بنده پير ندانم ز چه آزاد نکرد

دل به اميد صدايی که مگر در تو رسد .... ناله ها کرد در اين کوه که فرهاد نکرد

مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق .... که از اين راه بشد يار و ز ما ياد نکرد

تبصره دو:

تبصره يک رو خيلی جدی نگيريد. فقط محض پر کردن وبلاگ اومده!

 

 

لینک
شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤ - sarvin